Algemene voorwaarden
Workshops & Cursussen

 

Artikel 1 Inleiding

Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm.

Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat bedoel ik RitaMeertens.nl en
www.ritameertens.nl
C. Bloemaertsingel 44 3067 NJ Rotterdam
+31-641299655

Kamer van Koophandelnummer 66222176

Contact via: post@ritameertens.nl

Artikel 2 Voorwaarden deelname programma’s en workshops

2.1 Zowel particulieren als ondernemers kunnen deelnemen aan de online programma’s en workshops van ritameertens.nl
2.2 In mijn programma’s en workshops deel ik mijn kennis, ervaring en tools. Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd reserveren voor de opdrachten. Ik kan niet garanderen dat het volgen van mijn programma’s successen in je leven genereert. Wel zal ik me inspannen je de juiste handvatten te geven om mijn programma’s met succes te volgen en af te ronden. Ik sta gedurende de looptijd van het programma voor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk product je aanschaft. De ondersteuning staat omschreven op de website van de verschillende programma’s en of producten.
2.3 Online Skypesessies en telefonische afspraken kan je maximaal 24 uur van te voren afzeggen en dan kan je een nieuwe afspraak inplannen. Als het gesprek korter dan 24 uur van te voren afgezegd wordt, is er geen restitutie van je betaling.
2.4 Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele problemen met weergave van het cursus materiaal en video’s veroorzaakt door derden zoals bijv. Apple, Vimeo of YouTube.
2.5 Er wordt van je verwacht dat je respectvol met mede-deelnemers omgaat, tijdens workshops en online.
2.6 Op alle programma’s en afbeeldingen rusten auteursrechten. Niets van deze site mag gekopieerd of anderszins gebruikt worden, zowel online als offline.

Artikel 3 Prijzen en betaling

3.1 De prijzen van mijn programma’s en workshops staan op de website bij de betreffende programma’s en workshops.
3.2 Betaling vindt van tevoren plaats. Bij programma’s en cursussen die meerdere dagen omvatten is betaling in termijnen mogelijk.

 Artikel 4 Intellectueel eigendom / gebruik materialen

4.1 Ik bezit de intellectueel eigendomsrechten van de teksten, beeldmaterialen en andere materialen op mijn website, die verstrekt worden per e-mail of tijdens wokshops, cursussen en coachings. Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.
4.2 Het is niet toegestaan om de opgedane kennis te verkopen of commercieel te gebruiken, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

Artikel 5 Digitale materialen en licenties

5.1 Ik streef ernaar online materialen toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik materialen zou verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal ik je dit altijd 3 maanden van te voren per e­-mail informeren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e­-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-­mailadres komt voor jouw risico.

Artikel 6 Klachten workshops

6.1 Mocht je ontevreden zijn over online of live workshops of cursussen of de ondersteuning die ik je bied / geboden heb, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een e-mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen
6.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaalde workshop of cursusonderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, heb je geen recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
6.3  Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
6.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je betalinsgverplichting bestaan.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 ​Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is aansprakelijkheid van bij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.
7.2 Ritameertens.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade.
7.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 8 Over deze Algemene voorwaarden

8.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.
8.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-­mail.
8.3 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.
8.4 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.

Contact:

06-41299655

post@ritameertens.nl

Volg me:

Stuur me een berichtje!